గార్డెన్ వర్కర్ తో ఓనర్ కొడుకు దెంగులాట

2315

లోపలికి వెళ్ళి డోర్ వేసుకొని బట్టలు తీసి దూరమీద వేసింది. లంగా మాత్రం కొద్దిగా పక్కకు వేసింది. లంగా తీసేసి మళ్ళీ వేసింది. నాకు ముందు అర్ధం కాలేదు. సరిగ్గా చూసేసరికి దాని పూకు ఉండే చోటు అంతా లంగా తడితడిగా ఉంది. దగ్గరకు వెళ్లి చూసా జిగురు జిగురు గా ఉంది మదపు వాసన వస్తుంది. చాలా మత్తుగా ఉంది.