వైల్డ్ బ్లో జాబ్ చేస్తున్న పని మనిషి

528

మా ఊళ్ళో ఉన్న చెరువులో ఈతకు వెళ్లిన నాకు అక్కడ ఒక ఆమె తగిలింది. తరువాత ఆ పని మనిషి ని ఎలా లైన్లో పెట్టీ, నేను కసి తీరా దెంగనా అనేది స్టోరీ లో చదవండి.