ఆడవలు పూకు ప్ర్యాక్టికల్ హ నేర్పిసింది టీచర్

2057

ఆద్వాల బాడీ నేర్పించామని స్టూడెంట్స్ టీచర్ తో కోరిక పెట్టారు. ప్ర్యాక్టికల్ హ తన బాడీ ని చూపించి నేర్పుఠె వైస్ ప్రంక్‌పియల్ వోట్ అడిహింది. షర్ట్ ని తేసి పేధా సొల్లు ని చూపించి ఆంటీ చూడాంని చెప్పింది. తర్వాత పూకు ని ఎక్స్‌పోస్ చేసి పార్ట్స్ చెప్పింది. లాస్ట్ లో ఎలా సెక్స్ చెఈయాలే అని హూడా నేర్పించింది ఒక్క స్టూడెంట్ ని వాలంటియర్ హ పిలుసి.