ఆంద్ర అమ్మాయి పొలం లో పెట్టి పూకు దెంగు

12705

పెళ్లి ఐన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అమ్మాయి నీల చీల ని తేసి పేధా సొల్లు ని అమ్ముకుతూ ధాని తడి పూకు ని డెంగినడు లవర్.