ఆంధ్ర ఆంటీ హేరీ పూకు నక్కడం

4377

నంగి హ పదూహునె ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అథమ పేధా సొల్లు ని అమ్ముకి కళ్ళు రెండు విరుచి హేరీ పూకు ని నాక్కినాడు కుర్రాడూ.