ఆంధ్ర లాన్‌జ లొడ్గ్లే రూమ్ లో మొద్ద చీకింధీ

140

నంగి హ ఓచి ఒక్క తెల్లడు మేధా పదుహుని వాాడు మొద్ద ని భహ చీకింధీ.