ఆంధ్ర పనిమన్షీ మూశిలాదు మొద్ద చీకింధీ

212

మూశిలాదు ఇంటిలో ఒంటరిహా ఉండెపూడు పనిమన్షీ తో డబ్బు ఇచి డెంగిచునాధి. వాడి ప్యాంట్స్ సిప్ ని తేసి కింధాలు కుచూ మొద్ద చీకింధీ.