ఆంధ్ర రెకార్డ్ డ్యాన్సర్ సొల్లు లో ముడులు

4206

ఆంధ్ర రెకార్డ్ డ్యాన్సర్ తో ఆడియెన్స్ హూడా డ్యాన్స్ ఆది ఏమీ చేఅదు అని చూడండి. చాలా షార్ట్ హ డ్రెస్ వేశుని డ్యాన్స్ ఆడింది అమ్మాయి. స్టేజ్ మేధా ఛైర్ పెట్టి తన కూచునేపుడు పూకు బహ కనిపించింది చూడండి. తర్వాత ధాని పక్కన ఓచిన ధాని ఫాం పేధా సొల్లు మేధా ఎలా ముడులు పెట్టాడు అని చూడండి.