విజయవాడ అథమ కుర్రాడూ తో సరసం

136

సెక్సీ విజయవాడ ఆంటీ చీల తేసి బెడ్ లో పదుహుని పక్కనింటే కుర్రాడూ మేధా ఓచి ఇర్రుకి కావ్‌లంచు పూకు ని డెంగినడు.