బంగలోరే అమ్మాయి తో ఆంధ్ర బాస్ దెంగు

147

ఆఫీస్ తర్వాత యీ బంగలోరే అమ్మాయి ని గెస్ట్ హౌస్ హు తెషోచినాడు మ్యానేజర్. సొల్లు ని చీకి పూకు ని భహ డెంగినడు.