బిఎఫ్ తెలుగు భార్య హస్బెండ్ ఆఫీస్ వెḷḷఅనివ్వడు

5069

బ్ఫ్ తెలుగు వైఫ్ తన హస్బెండ్ ని ఆఫీస్ వెళ్లానివలేదు. టవల్ మాత్రమే వేశుని వాడు రెడీ అవేపుడు వాణి బెడ్ మేధా పెట్టి చెస్ట్ ని నాక్కింది. ధాని టవల్ ని కింధలో దించి పేధా సొల్లు ని చీకపెట్టింది. వాడి మొద్ద ని బహ చీకిన తర్వాత పూకు లో డెంగిచునది.