బస్ స్టాండ్ లో ఆంటీ పూకు సీక్రెట్ హ రెకార్డ్

2014

బస్ స్టాండ్ లో పెట్టి ఆంటీ పూకు ని ఖుర్రాడు సీక్రెట్ హ రెకార్డ్ చేశాడు. ధాని చీల హు కిహ్దలో క్యామర ని పెట్టి మ్మ్స్ థేశాడు. ఆంటీ లోఫ్‌లో పంట్‌య్ ఏమీ వేషోలేదు కాపట్టి ధాని పూకు బహ కనిపించుతుంది చూడండి.