కార్ లో పెట్టి కరీంనగర్ మదం దెంగు

3059

కరీంనగర్ బ్యాంకు ఆఫీసర్ కార్ లో ఖుర్రాడు తో వెళ్లేప్పుడు సీక్రెట్ హ తీసిన దెంగు మ్స్. దాని చీల ని తీసి జాకెట్ ని థెరిసా సొల్లు ని చీకాడు. కింద నించి హుడా చీల ని తీసి దాని వైట్ పాంటీ మీద చి పెట్టినాడు.