చెన్నై లాన్‌జ లు తో కస్టమర్ దెంగు

6034

లాడ్జ్ లో పెట్టి లాన్‌జ అమ్మాయిలు కస్టమర్ హు దెంగు మసాజ్ చేసి ఎంటర్‌టేన్ చేశారు. ఒక్క అమ్మాయి పక్కన కుచూ సొల్లు ని ఏక్షోసే చేసింధీ. తర్వాత బెడ్ లో పదహును ఖల్లు ని స్ప్రెడ్ చేసి పూకు ని భహ చూపించింధీ.