గొదవేరీ ఆంటీ పేధా సొల్లు నక్కడం

332

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉండే గొదవేరీ ఆంటీ ఎర్ర చీల ని తేసిన బాయ్ఫ్రెండ్ అధి బ్రా ని దించిన తర్వాత పేధా సొల్లు ని చీకినడు.