గృహిణి పూకు ని నాక్కిన పనివాడు

1385

నీఘ్ట్య్ ని తుక్కి తన పూకు ని పనిమన్షీ ని కింధలో కుచ పెట్టి చీకపెట్తింధీ.