గుంటూర్ బిస్నెస్‌మ్యాన్ పనిమన్షీ గుడ్డ దెంగు

199

గుంటూర్ రిచ్ మన్ భార్య భైతా వెళ్ళిన తర్వాత పనిమన్షీ డ్రెస్ ని తేసి ఎంఎంఎస్ తెస్తూ ధాని గుడ్డ ని భహ డెంగినడు.