గుంటూరు కపుల్ ATM లో రొమాన్స్

2093

మెల్లిగా నడుం నొక్కాను, ఏమి అనలేదు. అలా చెయ్యి వీపుపైన వేసి ఒక సారి నా వైపుకి ఆంటీ ని ATM లో నొక్కుకున్న సళ్ళు మెత్తగా తగిలాయి. అలా చేస్తూ పుకుకి ఎదురుగా మోడ్డ పెట్టా. చీర మీద నుంచే లోపలికి తగిలించా ఆంటీ కదిలింది.