హీరో రాముడు హీరోయిన్ తో తెలుగు బీఫ్ లో

2656

తెలుగు బీఫ్ లో హీరోయిన్ తో మన హీరో రాముడు చేసింది చుడండి. హాల్ హు వాని తేషాచిన వెంట్లనే దాని కావులించాడు. అమ్మాయి హు హుడా సగం హ అనిపించింది. వాడి తన టాప్స్ ని తేసేపుడు హుడా ఏమి చెప్పలేదు. దాని పెద్ద సొల్లు లని బహ పిసికిన తర్వాత పదుహా పెట్టి చీకి ఫక్ చేసాడు.