హార్నీ లవర్స్ బెడ్ రూమ్ ఫన్ సెక్స్

1687

నేను నిన్ను పిచ్చగా ఇష్ట పడుతున్ననాని అంధి. నేను తన పెదాలను కసిగా కొరికి. లంజా నీకు నరకం ఇప్పుడు చూపిస్తాను అని అనుకోని ‘వెయిట్ అండ్ సీ నా రంకు పెళ్ళామా’ అని వాళ్ళు ఇద్దరు చాల కసి గా దేన్గిచుకున్నారు.