హాస్టల్ వార్డెన్ తో కాలేజీ అమ్మాయి

2387

రాజి కాలేజికి వచ్చింది, రాజి కాలేజి కి వచ్చింది. అంటే ప్రతి వాడి ఫాంట్ లో మొడ్డలు నిటారుగా నుంచుంటాయి. కాలేజీ లో ఉన్నప్పుడు హాస్టల్ వార్డెన్ మమ్మల్ని దేంగే వాడు. కాలేజీ అయ్యాక చాల రోజులకి అనుకోకుండా కలిసాం, ఇంకా మిగిలినది ఈ వీడియో లో చుడండి.