హాట్ రెకార్డ్ డ్యాన్స్ అమ్మాయి సొల్లు 50 రుప్పేస్

1106

హాట్ రెకార్డ్ డ్యాన్స్ వీడియో లో ఇధరు అమ్మాయిలు స్టేజ్ మేధా ఓచి చీల ని తేసి ఆడింధీ చూడండి. 50 రూపాయిలు ఇచి జనాలు ధాని సొల్లు అంటుహునారు. తర్వాత పెటికోట్ ని హూడా తెసేసి ఇధరు న్యూడ్ డ్యాన్స్ చేశారు.