హాట్ తెలుగు పళ్లెంటూరు వధీన దెంగు

661

చీల ని తేసిన వధీన కాలు ని విరిచి పెట్టి పూకు లోఫ్‌లో మొద్ద ని ఇచి బహ డెంగినడు సోత ముహడు తముడు.