హైదరాబాద్ వదిన తో రంకు పెట్టిన మరిది

11888

వదిన కోరిక తీర్చడం కోసం అన్నయ లేనప్పుడు వేరే ఉరికి వెళ్ళాము. అక్కడ 3 రోజులు బాగా కసిగా దెంగిచుకుని మేము ఇద్దరం ఒకరికి ఒకరం మా కామా కోరికలు, కసి, ఇంకా మా వేడిని తీర్చుకుని చాల బాగా ఎంజాయ్ చేసాం.