కొత్త గా మారీడ్ కపుల్ 69 పోసిషన్ ఫన్

5528

సడన్ గా చెయ్యి తీసి అటు వైపు తిరిగి పడుకుంది. నాకు బాగా లేచింది. ఏమైతే అది అయిందని గుద్దకి మోడ్డ ఆనించి సళ్ల పైన చెయ్యి వేసి మొడ్డతో గుద్దని దెంగుతున్నట్టు తోసాను. తన పూకు ని నొక్కి నొక్కి వదిలాను.