కుర్తా వెశిన అన్న పెళ్ళాం ఇచిన బ్లోజోబ్

381

నల్ల సల్వార్ యెల్లొ పైజామా వెశిన వధీన తన మరుఢి డ్రెస్ ఈమీ లెహంద నీళ్ళ పెట్టి వాడి మొద్ద ని చీకింధీ.