లాడ్జ్ లో లాన్‌జ ఆంటీ ని డెంగిన ఎంఎంఎస్

133

ఒక్క చీప్ లాడ్జ్ రూమ్ లో లాన్‌జ ఆంటీ ని తెషోచి నంగి హ పడుహ పెట్టి, ధని మేధా ఓచి పెఃద గుడ్డ ని డెంగిన