మరదలు పూకు ఎంజాయ్ చేస్తున్న బావ

2696

మరదలు నా టెంట్ చూసి నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఆఫీసుకు లేట్ అవ్వుతుంది అని నేను వెళ్లిపోయా. సాయంత్రం రూమ్ కి వచ్చాక వదినకి నెక్స్ట్ డే లీవ్ పెట్టేసా ఏమైనా రేవు ఒక పని పూర్తి చేయాలి అని తనకి హింట్ ఇచ్చా.