మొద్ద మేధా తేనె పోసి షవర్ లో బ్లొవ్‌జోబ్

2059

స్నానం చేసేపుడు అమ్మాయి ని కుర్రాడూ ను చేశునరు. వాణి నిలుషో పెట్టి కింధలో కుచూ వాడి తడి మొద్ద ని పట్టి చీకింది. ధాని పేధా సొల్లు బహ కనిపించింది చూడండి. మొద్ద ని ఫర్మ్ హ పట్టి మేధా తేనె పోసింది. తర్వాత నొట్టీ లోఫ్‌లో తేసి బహ చీకింది యీ నంగి అమ్మాయి.