నంగి భార్య గుడ్డ చీకడం బ్లోజోబ్

125

ఇంటిలో నంగి హ పని చేసే భార్య గుడ్డ ని అంధంగా నాక్కిన తార్వార్త అధి వాడి మొద్ద హు బ్లొవ్‌జోబ్ ఇచి వ్ిర్యాం తాహింధీ.