ఆఫీస్ మ్యానేజర్ తో గుడ్డ డెంగిచునే వధీన

249

ఆఫీస్ లో పని చేసే అమ్మై గెస్ట్ హౌస్ లో మ్యానేజర్ ముంధూ నంగి హ కుచూ పేధా సొల్లు ని ఎక్స్‌పోస్ చేసి గుడ్డ దెంగుచునాధి.