పక్కనింటే తెలుగు వాడి తో డెంగిచున భార్య

262

ప్యాంట్స్ ని తేసి బెడ్ లో పధునే పక్కనింటే వాడి మొద్ద ని చీకి నంగి హ ఎక్స్‌పోస్ చేసింధీ. ధాని పాడుహో పెట్టి వెనాహఒచి గుడ్డ ని డెంగినడు.