పళ్లెంటూరు భార్య బ్లౌస్ ని విప్పి దెంగు

1614

ఒక్కే గ్రామం లో ఉండే పధ ఐన కొడుహు పెళ్లి ఐన అమ్మాయి ఒకతి ని ఇంటిలో పెట్టి గ్రీన్ చీల బ్లౌస్ ని తేసి పూకు ని డెంగినడు.