పళ్లెంటూరు భార్య తలక్రిందులుగా మొద్ద చీకింధీ

107

బెడ్ లో పదూహునె విలేజ్ భార్య ని ధాని లవర్ చీల తో తుక్కి ధాని తలకీరంగా పెట్టి గుడ్డ ని తట్టి మొద్ద ని చీకపెట్టినాడు.