పళ్లెంటూరు లాన్‌జ ధని పొలం లో పెట్టి దెంగు

1450

మయ గ్రామం లో ఒక్క రెకార్డ్ డ్యాన్సర్ లాన్‌జ ధాని పొలం హు తెషెల్లి కింధలో పదుహుని ధాని మేధా పెట్టి నా మొద్ద తో పూకు డెంగిన.