పళ్లెంటూరు పిల్ల పూకు ని ఊర్లో డెంగినడు

261

బ్లూ టాప్స్ వేసిన తెలుగు పిల్ల గ్రామం లో తన లవర్ మొద్ద ని భహ చీకి పదూహునాధి. ధాని బొయ్ఫ్రిఎండు సొల్లు ని పిసుక్కి పూకు డెంగినడు.