పల్లెటూరు లాన్‌జ పొలం లో మొద్ద చీకడం

5036

ఒక్క పళ్లెంటూరు లాన్‌జ తో పొలం లో పెట్టి టైమ్ స్పెండ్ చేశాను. ఏఆవృు లేదు. న పంత్ ని విప్పి మొద్ద ని ధాని చేత ఇచను. నవుతూ నొట్టో తెషునాధి. సూపర్ హ ఒక్క బ్లొవ్‌జోబ్ ఇచింధీ పెళ్లి ఐన అమ్మాయి.