పేధా గుడ్డ తెలుగు ఆంటీ మొద్ద చీకడం

243

ఒక్క లాడ్జ్ లో ఒంటరిహా తన లవర్ కోసం వేట్ చేసింధీ పేధా గుడ్డ ఆంటీ. వాడు ఓచిన తర్వాత వాడి మొద్ద ని చేథో తేసి హ్యాంజబ్ ఇంచీనాధి. కింధాలు కుచూ మొద్ద ని భహ చీకింధీ ఆ ఆంటీ.