పేధా సొల్లు అథమ తో అల్లుడు సీను దెంగు

894

రూమ్ లో అథమ తో ఒంటరిహా ఉండెపూడు ధాని పేధా సొల్లు ని నక్కి తెనేశాను. నా లుంగీ ని తుక్కి మొద్ద ని చూపించి చీకపాట్టినను.