పేధా సొల్లు ఆంటీ బ్ఫ్ ఒక్క కుర్రాడూ తో

2409

బిగ్ బూబ్స్ ఆంటీ బ్ఫ్ ఒక్క కాలేజ్ కుర్రాడూ తో. బెడ్ లో వాడు పదూహునేపుడు వాడి మేధా ఓచింది సారీ వేశుని ముద్దులు పెట్టింది. ధాని చీర ని తెసేసి సొల్లు ని వాడి నొట్టీ మేధా పెట్టింది. వాడి చెస్ట్ ని నాక్కిన తర్వాత కింధ హు ఓచి జెట్టీ తేసి మొద్ద చీకింది. 69 పొసిషన్ లో వాడి గుడ్డ ని నక్క పెట్టింది.