పేధా సొల్లు ని కస్టమర్ చీకే ఎంఎంఎస్

1965

యీ హోమ్లీ హ ఉండే తెలుగు లాన్‌జ తన కుస్తోమెర్లు కోసం తన పేధా సొల్లు ని మాత్రం చూపించింధీ డబ్బు కోసం. యీ కాలేజ్ అబ్బాయీలు సంతోషంగా బహ పిసుకి చీకినారు.