పబ్లిక్ ప్లేస్ తెలుగు మొద్ద చీకడం

476

పబ్లిక్ రేల్‌వే స్టేషన్ లో పెట్టి అమ్మాయి లవర్ హీ బ్లొవ్‌జోబ్ ఇచింధీ. తెలుగు అమ్మాయి చుట్టుహు చూసి యీ మొద్ద చీకడం చేసింధీ. వాడి పెనిస్ ని మొతం నాక్కింధీ చూడండి. తర్వాత వాడు పంత్ వేషి సెల్‌ఫిఏ ఎంఎంఎస్ స్టాప్ చేశాడు.