పంప్ షెడ్ దగ్గర పొలం యజమాని

2674

పొలం లో పని చేస్తున్న పని అమ్మాయి ని తన యజమాని పని ఉంది అని పంప్ షెడ్ దగ్గరికి పిలిచి. ఆ అమ్మాయి ని నీటి లో దింపి తనకి మూడ్ తెప్పించి బట్టలు విప్పి నీటిలో ఎంజాయ్ చేస్తాడు.