పర్సనల్ సెక్రటరీ తో ప్రైవేటు సెక్స్

3000

ఆఫీస్ లో ఉండే సెక్రటరీ సూపర్ ఫిగర్. తన బర్త్ డే పార్టీ కి బాస్ ని పిలిచింది. అంతా అయ్యాక వెళ్ళే తప్పుడు తను నన్ను ఒక్కడినే ఉండమని, ఎదో మాట్లాడాలి అని చెప్పింది. ఇంకా మొదలు అయింది రొమాన్స్.