ఎగ్జామ్స్ కోసం లెక్చరర్ తో కాలేజీ స్టూడెంట్

9263

దాని అందం ముందు స్ట్రాక్చర్ ముందు మొడ్డనీ కొట్టుకోవాల్సిందే ఎవరైనా. దీనమ్మ కవిత పూకు లో దిగిన మొడ్డ ధన్యం అనుకోండి ఇంకా. అలంటి స్టూడెంట్ ని మార్క్స్ కోసం అని భయపెట్టి లెక్చరర్ దెంగి సుఖ పడ్డాడు.