షిమ్లా లో తెలుగు వైఫ్ టూర్ అపుడు సెక్స్

1955

తెలుగు వైఫ్ తో సెక్స్ షిమ్లా టూర్ వెళ్ళినపుడు. ముచ్చాడు చాల రోజులు తర్వాత తన భార్య తో ఒంటరిహ టైం స్పెండ్ చేసాడు. రూమ్ లో రెడ్ టీ-షర్ట్ మాత్రం వేశుని తన లెగ్స్ లని తొడ లని బహ ఎక్సపోజ్ చేసింది. వాడి పక్కన వోచిన తర్వాత దాని బ్ర ని తీసి పెద్ద సొల్లు ని పిసుకుతూ దాని పూకు లో ఫింగర్ ఫక్ చేసాడు.