తెలంగానా కాల్ సెంటర్ అమ్మాయి మొద్ద చీకడం

303

ఒక్క కాల్ సెంటర్ లో పని చేసే అమ్మాయి నంగి హ పదుహుని టీమ్ మెంబర్ మొద్ద ని చీకి వాడు ధని పేధా సొల్లు ని తెనేసాడు.