తెలంగాణ లో ఓపెన్ రికార్డింగ్ డాన్స్ ఎంఎంఎస్

1312

ఓపెన్ రికార్డింగ్ డాన్స్ అమ్మాయిల ఆదినారు తెలంగాణ లో ఉండే ఒక్క పల్లెటూరు లో పెట్టి. స్టేజి మీద చీర తో వోచారు. డాన్స్ ఆడుతూ తన డ్రెస్ లని తీశారు చుడండి. పాయింట్ ని తీసిన తర్వాత తన పెట్టీకోట్ ని పైన ఎట్టి తన హారీ పూకు ని చూపించారు చుడండి.