తెలంగాణ పాలేతురు లో న్యూడ్ రికార్డింగ్ డాన్స్

2977

తెలంగాణ పాలేతురు లో జరిచిన న్యూడ్ రికార్డింగ్ డాన్స్ ని చుడండి. స్టేజి మీద నీలూషుని తన స్కర్ట్ ని దించి పూకు చూపించారు అమ్మాయిల. తర్వాత ఫుల్ డ్రెస్ లని తీసి న్యూడ్ హ టవల్ తో ముషుని డాన్స్ ఆది లాస్ట్ లో ఆహ్ టవల్ ని హుడా తీసేసారు.