తెలుగు బిఎఫ్ లో పనిమన్షీ తో అయ్యా చీటింగ్

2291

తెలుగు బ్ఫ్ హ్డ్ లో చూడండి. ఇంటిలో పని చేసిన తర్వాత అః పనిమన్షీ ని కవులించాడు అయ్యా గారు. బెడ్‌రూమ్ తెషెల్లి సెక్స్ చేశాడు. ధాని చీర ని తేసి పెటికోట్ ని లాగి బహ ఫక్ చేశాడు. ముహడు ఫోన్ ఒస్తే అబతం చెప్పి వెళ్ళి పోంది. తన భార్య హు ఫోన్ చేస్తే సేమ్ అబాటం తన హూడా చీపింది.